Peso RateWeatherPhilippines Time

The Voice "I"

2) Ang "i" igkita pod sa mga prefixes nga "i/ig/iga/ika/ikapa/ipa/ipaka, upb." Pananglitan

2) The "i" can be determined also in such prefixes such as "i/ig/iga/ika/ikapa/ipa/ipaka, etc." Example ilis ig-unsa ig-ampò ikauli exchange how is related to pray return kapainóm ipasolát ipakaanák igtagsa to let drink to write childly first cousin

The Preposition Particle

The Preposition Particle
(Ang PREPOSICIONG PANAL-OT)

Ang mga preposiciong panal-ot mao'y particular nga polong nga igapauna sa sustantivo nga may/way-uban nga adjetivo, articulong panal-ot o pangplural nga "mga".

The "When"

Ang "Kanos-a"
(The "When")

Ang adverbiong "kanos-a" nga tombas sa English "when" mamobô sa "Anos-a/Nos-a".
Kinísiya tigpangotana mahitongod og panahón, bosa magamit alang sa tanang verbal nga tiempo.
Adverb "when" is used to ask about time therefore can be used in any verb tense.

How Many Hours?

Ang "Pila ka takna, ubp?"
(The "How many hours, etc?")

Ang "Pilá ka takna, adlaw, semana, bolan, toig, ubp." ingon man ang "Hangtod kanos-a" magamit alang sa pagpangotana sa kadogayón sa panahón. Pananglitan:

Conveyances

Mga Sasakyan
(Conveyances)

awto; kotse
automobile; car

bangka
boat

 

 

 
 
 
Copyright © 2023 Living In The Philippines. All Rights Reserved.