Peso RateWeatherPhilippines Time

Sound of the Vowel Letters

"Litok sa mga Tingogang Titik"
(Sound of the Vowel Letters)

Ang litók sa mga tingogang titik (a, e, i, o, u) mabahin sa duhá ka matang:

(Vocal ug Gutturál. The sound of the vowel letters (a, e, i, o, u) changes in two position: Vocal and glottal.)

Ang vocal nga litók maó ang nagagikân/tiggikan sa bâbá. The vocal sound is the sound which comes from the mouth. Ang guttural nga litok maó ang nagagikán/tiggikán sa alingagngag.

(The glottal sound is the sound which comes from the throat.)

Ang vocal nga tingog (ah, eh, ih, oh, uh) gigamit sa tanáng dilà sa tiboók kalibutan. Aniay mapananglitang polong-langyaw ug visayâ;

(The vowel sounds (ah, eh, ih, oh, uh) are used in all dialect in the world. Here are the examples of foreign words and visayan)

English_________Latin_________Espanyol_________Visayan
English_________Latin_________Spanish_________Visaya

a: hat_________anima_________alma_________ania
e: even_________esse_________este_________bisan
i: inning_________ibi_________iris_________ilis
o: odor_________ordo_________ojo_________loto
u: ulcer_________unus_________uno_________ulo

Hinoon niining gitanding upát ka dilà sa dilang visayâ lamang ang tiggamit og guttural nga litók alang sa tingogang "a, i, o" tongod ang toló ka laing dilá way guttural nga tingog alang sa bisan-unsang tingogang-titik. Aniay mapananglitang polong visayâ:

(As a matter of fact with these four compared dialect only the visayan dialects uses glottal sound for the vowels "a, i, o" because of these three dialects have no glottal sound even in whatever vowel. Here are examples of visayan word.)

a: baga_________baga'_________bag'_________ba'ba'
a: lungs'________thick__________bag_________chin-mouth
i: sili___________dili___________tiki___________titi
i: pepper________no___________lizard_________to suck milk
o: tobo_________tobo'_________tuko'_________bo'bo'
o: pipe_________increase_______choke________dull
 
BOSA sa dilang visayâ diáy 8 ang litók sa 5 ka tingogang-titik tongod kay tagdohá man ang tingog sa "a, i, o" ug tag-usá ang tingog sa "e" ug "u".

(SO in the visayan language, there are 8 sounds in the 5 vowel letter, because there is two sounds in "a, i, o" and one sound in "e" and "u". LITOK nga Bondak ug Dibondak.)

PRONUNCIATION of Accented and Unaccented Words Sama sa ubang dilà, ang visayâ adonay paagi pagtinò sa bondak ug dibondak nga litók sa mga tingogang-titik. Aniay mga polong nga tigpalotaw niining dohá ka maposlanon ug kinahanglanong paagi sa panlitók:

(Just like any other languages, the visayan has ways to know the accented and the unaccented pronunciation of the vowel letters. Here are some of the useful and important ways on how to pronounced the words:)

Vocal_____________________Vocal
tobo_____________________tobó
pipe_____________________interest
pahak_____________________pahák
a little cut_____________________get a portion
topi_____________________topí
Gutturál_____________________Guttural
hair cut_____________________fold
poso_____________________posô
artesian_____________________hanging rice
baga_____________________bagâ
fire_____________________thick
bali_____________________balî
credit_____________________cut

Ang bondak ug dibondak nga litók tigtog-an sa kahologan ug ingon man, sa matang sa polong somalâ sa makità sa itaas nga pananglitan.

(The accented and unaccented pronunciation will tell the meaning and kind of the words just like the examples we see above.)

BOSA, sanglit ang mga vocal ug guttural nga tingog ug ang bondak ug dibondak nga litók sa mga tingogang-titik tigtinò man sa mga kahologan ug matang sa mga polong, kinahanglan gayòd nga silá mailhan.

(SO, since the vocal and guttural sound and the accented and unaccented pronunciation in the vowel letters will tell the meaning and kind of words, so they must be recognized.)

Add comment


Security code
Refresh

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.