Peso RateWeatherPhilippines Time

Words And Phrases Which May Be Used in Business

Mga Salita at Pariralang Maaaring Magamit sa Pangangalakal

buloy at pabuya___________contribution and gratuity
aklat-arawan___________journal
aklat-salapi___________cashbook

bayad sa pagpapatala sa pag-aaral___________matriculation fee
buwis___________tax
buwis sa kita___________income tax
buwis sa pananahana___________residence tax
buwis sa palagiang kapahintulutan___________franchise tax
buwis sa pamanahan___________inheritance tax
buwis sa selyong pangkasulatan___________documentary stamp tax
buwis sa ani ng lupa___________tax on agricultural products
buwis sa kagubatang-bansa___________revenue from publis forest
buwis sa ari -ariang di natitinag___________real property tax
(sinundang-taon)___________preceding year
(kasalukuyang taon)___________current year   
kabuuan___________total
lubusang kabuuan___________grandtotal
putaking kabuuan___________sub-total   
kahidwaan___________discrepancy
kaibhan___________difference
kapatunayan___________vouncher
kapatibayan___________certification
patibay pinatitibayan___________certificate
pinatibayan___________certifies
patibayan; magpatibay___________ certified;to certify
kaparusahan___________ penalty
kagamitan___________ equipment
kasangkapan___________ furniture
kagamitang pamatay-sunog___________ fire fighting equipment
kagamitang pangkarunungan___________ technical equipment
kagamitang pang-agham___________ scientific equipment
kagamitang hukbo___________ ordinance
kita sa upang-gamit___________ income from rentals
kita sa paglilingkod___________ service income
kusang-loob na abuloy___________ voluntary contribution
dahon ng kautusan    ___________ balance sheet
kautusang banghay___________ trial balance
gamitin sa pagkain    ___________ subsistence supplies
gamitin at sangkaping nasa lakbayan___________ supplies and materials in transit
gamitin sa pagsulat at tanggapan___________ stationery and office supplies
gamit-kamay___________ hand tools
gamit sa pailaw at lakas ___________ illumination and power
gusali at pakinabangin___________ building and improvements
hanay-ulat___________ statement
ulat___________ report
hanay-ulat ng pagpapalakad___________ operation statement
buwanang hanay-ulat___________ monthly statement
taunang hanay-ulat___________ annual statement
lakip-lakip na hanay-ulat___________ consolidated statement
himagal sa mga paninda___________ commission on consignments
lagak sa paninindigan___________ guaranty deposits
lagumang-aklat___________ ledger
lagumang-aklat na panlahat___________ general ledger
kasudlong lagumang-aklat___________ subsidiary ledger
lupain___________ land
makinang panghahanapbuhay at mga kagamitan___________ industrial machinery and implements
mga yamang lagak___________ depository funds
mga tanging paghahalaga___________ special assesments
natitipong tubong tanggapin___________ accrued interest receivable
pananda___________ symbol
pangunahing tuusin___________ principal account
pamumuhunan at katibayan sa pautang___________ investments and securities
pangangalaga at pagpapaayos___________ maintenance and repair
pataw sa pangangasiwa___________ administrative burden
pinamili___________ purchases
pinagbilhan___________ sales
tuusin___________ account
tuusing bayaran___________ account payable
tuusing tanggapan ___________ account receivable
tubo sa lagak___________ interest on deposit
tubo sa pamumuhunan ___________ interest on investments
gugol sa paglalakbay ng mga tauhan___________ travelling of personnel
pagpapalulan at pagpapahatid___________ freight and delivery
palabas___________ debit
papasok___________ credit
tiping-kabuuan___________ summary

Add comment


Security code
Refresh

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.