Patriotic Pledge

Panatang Makabayan

lniibig ko ang Pilipinas
Ito ang lupa kong sinilangan.
Ito ang tahanan ng aking lahi.
Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan,
Upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang

Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.

Patriotic Pledge

I love the Philippines.It is the land of my birth; It is the home of my people. It protects me and helps me to be strong, happy and useful. In return., I will heed the counsel of my parents; I will obey the rules of my school; I will perform the duties of a patriotic, law-abiding citizen; I will serve my country unselfishly and faithfully; I will be a true Filipino in thought, in word, in deed.