Peso RateWeatherPhilippines Time

Greetings/Leavetakings on the Street

Good morning/afternoon/evening.
Maayong buntag/hapon/gabi-i.

Good morning, too.
Maayong buntag sab/pod.

Where are you going?
Asa ka paingon?/Asa ka?

Health and Safety Practices

Pag-iingat sa Daan
(Safety Practices on the Street)

Sundin ang mga tuntunin ukol sa pagtawid sadaan
Obey the rules in crossing the street

The "What time, etc."

Ang "Unsa nga taknaa, ubp."
The "What time, etc."

Ang "unsa nga taknaa, adlawa, semanaha, bolana, toiga, sigloha, higayona sa bontag, udto, hapon, gabii, ubp." tigpangotana sa tino nga takna, adlaw, ubp. Magamit kinisiya uban o way-uban nga panal-ot "sa". Pananglitan:

"What time, day, week, month, year, century, what time in the morning, noon, afternoon, evening, and the likes are used to ask the definite time, day etc. It can be used with or without article "in". Example:

The Articles


Ania'y mga pananglitang pahayag:    
Here are some example statements:

Ang bag-ong pogong ni May nawalâ kagabii.    
The new ribbon of May was lost last night.

Gipangità ni Sherlyn ang pogong ni May.    
Sherlyn is looking for the ribbon of May.

The Voice "E"

Ang Tingogang "E"
The Voice "E"

Ang "e" mao'y tingogan nga dili gayod igkitá sa lonsayng polong visayâ. Sanglit ang mga espanyoles mao'y mipasiugda pagpagamit niining titika, kini makitá lamang diha sa mga sinagóp nga polong-langyaw. Panaglitan.

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.