How Many Hours?

Ang "Pila ka takna, ubp?"
(The "How many hours, etc?")

Ang "Pilá ka takna, adlaw, semana, bolan, toig, ubp." ingon man ang "Hangtod kanos-a" magamit alang sa pagpangotana sa kadogayón sa panahón. Pananglitan:

"How many hours, days, weeks, months, years, etc." and "until when" are used when asking the time duration. Example:

Pilá ka takna na ang atong panaw?
How many hours have we journeying?

Pilá ka adlaw ka sa hospital?
How many days are you in hospital?

Hangtod kanos-a kamó dinhi?
Until when will you be here?

Hangtod kanos-a kamó moestar didto?
Until when is your stay there?

Hangtod kanos-a ka magtrabajo dihâ?
How long/Until when you will be working there?