Peso RateWeatherPhilippines Time

Season

Panahon
(Season)

a. Sa Pilipinas (In the Philippines)

Tag - araw            sunny days (usually from Nov. to May)
Tag - ulan              rainy days (usually June to October)

Sentence

Pangungusap
(Sentence)

Ano ang lagay ng panahon?______How is the weather?
Maganda ang panahon.___________The weather is fine.
Masama ang panahon.___________The weather is bad.
Mainit___________Hot

Patriotic Pledge

Panatang Makabayan

lniibig ko ang Pilipinas
Ito ang lupa kong sinilangan.
Ito ang tahanan ng aking lahi.
Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan,
Upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang

Animals, Insects and others

Ahas____________Snake
Sawa_______________Boa Constrictor
Ulupong____________Cobra
Alamid____________Wild Cat
Aso_______________Dog
Tuta ____________Puppy (Young Dog)
Baboy____________Pig

When?

Kailan?
(When?)

Kailan isinulat ng may-akda ang aklat na ito.
When did the author write this book?

Kailan ka natutong bumasa?
When did you learn to read?

 

 

 
 
 
Copyright © 2023 Living In The Philippines. All Rights Reserved.